Informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

informacja dla uczestników zdarzeń drogowych

Wydział Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

ulica Okrzei 11

22-300 Krasnystaw

Sekretariat: telefon 47 8133 201, 47 8133 242

fax: 47 811 1698

mail: kppkrasnystaw@lu.policja.gov.pl

 

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ, UBEZPIECZENIOWEMU FUNDUSZOWI GWARANCYJNEMU, POLSKIEMU BIURU UBEZPIECZYCIELI KOMUNIKACYJNYCH LUB RZECZNIKOWI FINANSOWEMU.

Zgodnie z artykułem 42 ustęp 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku O działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dziennik Ustaw z 2015 roku, pozycja 1844 z późniejszymi zmianami) Policja na wniosek zakładu ubezpieczeń, w zakresie zadań przez ten zakład ubezpieczeń wykonywanych i w celu ich wykonania, w związku z wypadkiem lub zdarzeniem losowym będącym podstawą ustalania odpowiedzialności, udziela informacji o stanie sprawy oraz udostępnia zebrane materiały, jeżeli są one niezbędne do ustalenia okoliczności tych wypadków i zdarzeń losowych oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia. Adekwatne uprawnienia do uzyskiwania informacji o stanie sprawy oraz dostępu do zebranych materiałów, posiadają Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, Polskie Biuro Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz Rzecznik Finansowy, w zakresie zadań przez nie wykonywanych i w celu ich wykonania.

Forma w jakiej powyższa informacja może być przekazywana, została wskazana w paragrafie 6 zarządzenia numer 31 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 października 2015 roku w sprawie metod i form prowadzenia przez policję statystyki zdarzeń drogowych (Dziennik Urzędowy Komendy Głównej Policji z dnia 26 października 2015 roku), to jest: „informacje o zdarzeniach drogowych przetwarzane w Systemie Ewidencji Wypadków i Kolizji, zawierające niezbędne dane do ustalenia okoliczności tych zdarzeń oraz wysokości odszkodowania lub świadczenia, mogą być udostępniane zakładom ubezpieczeń, innym uprawnionym ustawowo w tym zakresie instytucjom ubezpieczeniowym oraz osobom uczestniczącym w zdarzeniu, w formie wydruku z Krajowego Systemu Informacyjnego Policji w postaci „notatki informacyjnej o zdarzeniu drogowym”.

Wzór notatki do podglądu

Informacja w powyższym zakresie udzielana jest na wniosek, przez komórkę organizacyjną Policji, w której wykonywane są czynności w sprawie.

ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I WYDAWANIA ZAŚWIADCZEŃ DOTYCZĄCYCH UDZIAŁU W ZDARZENIU DOROGWYM

Zgodnie z artykułem 44 ustęp 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2017 roku pozycja 128 z późniejszymi zmianami) uczestnik zdarzenia drogowego jest zobowiązany do przekazania innemu uczestnikowi zdarzenia drogowego / jest uprawniony do uzyskania od innego uczestnika zdarzenia drogowego: danych personalnych, danych personalnych właściciela lub posiadacza pojazdu oraz danych dotyczących zakładu ubezpieczeń, z którym zawarta jest umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Również artykuł 16 ustęp 2 punkt 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 roku. O ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (tekst jednolity z dnia 21 listopada 2016 roku Dziennik Ustaw z 2016 roku pozycja 2060 z późniejszymi zmianami) w przypadku zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem obowiązkowym, nakłada na osobę objętą tym ubezpieczeniem obowiązek udzielenia pozostałym uczestnikom zdarzenia niezbędnych informacji koniecznych do identyfikacji zakładu ubezpieczeń, łącznie z podaniem danych dotyczących zawartej umowy ubezpieczenia.

W przypadku zaistnienia okoliczności uniemożliwiających uzyskanie przez osobę uczestniczącą w zdarzeniu drogowym informacji, o których mowa powyżej, na jej prośbę mogą one zostać przekazane ustnie przez policjanta obsługującego zdarzenie drogowe lub policjanta prowadzącego postępowanie w sprawie.

Możliwe jest również otrzymanie przedmiotowych informacji w formie pisemnej. Na podstawie artykułu 217 paragraf 2 punkt 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2015 roku poz. 23 z późniejszymi zmianami), organ administracji publicznej wydaje zaświadczenie, jeżeli ze względu na swój interes prawny, w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów, żąda tego osoba ubiegająca się o zaświadczenie.

Powyższe jest zgodne z artykułem 23 ustęp 1 punkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku O ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2016 roku, poz. 922 z późniejszymi zmianami), gdyż przetwarzanie danych jest dopuszczalne, jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

W celu uzyskania zaświadczenia o udziale w zdarzeniu drogowym, wypełniony wniosek (plik zawierający wspomniany wniosek do pobrania) należy przesłać/złożyć w siedzibie:

Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie
ulica Okrzei 11
22-300 Krasnystaw

Wnioski można składać od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30.

Do wniosku należy dołączyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 17 złotych na konto kasy

Urzędu Miasta w Krasnymstawie

Plac Trzeciego Maja 29

22-300 Krasnystaw

numer rachunku:

74 8200 0008 2001 0000 0417 0061 tytułem: Opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o zdarzeniu drogowym.

Wydawanie zaświadczeń odbywa się w terminie do 7 dni od daty złożenia wniosku.

Wzór opisanego zaświadczenia do pobrania

W sytuacji gdy zakład ubezpieczeń zwróci się do Policji o udzielenie powyższej informacji, otrzymuje ją bezpłatnie.

 

Powrót na górę strony