Dostępność KPP

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony podmiotowej Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie

Data publikacji strony internetowej: 2008-06-11

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Strona internetowa Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

​Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • nie zostały przez podmiot wytworzone lub dla podmiotu nabyte,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • podmiot nie jest uprawniony do ich modyfikacji,
  • pliki PDF, DOC i tym podobne - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktów w tej sprawie jest starszy sierżant Anna Chuszcza e-mail: anna.chuszcza@lu.policja.gov.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 47 8133 211. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.  


Dostępność architektoniczna

Komenda Powiatowa Policji w Krasnymstawie, ulica Okrzei 11, 22 – 300 Krasnystaw

Siedziba Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie, w której interesanci mogą załatwić sprawę znajduje się na ulicy Okrzei 11 w Krasnymstawie. Siedziba oznaczona jest nazwą ulicy oraz tablicą informacyjną na gmachu budynku.

Do wejścia głównego prowadzą schody. Z prawej strony schodów znajduje się winda dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózku inwalidzkim. Po prawej stronie windy znajduje się dzwonek przywoławczy.

W holu po prawej stronie od głównego wejścia za przeszkloną ścianą znajduje się pomieszczenie Zespołu Dyżurnych, z policjantem można się porozumieć przez mikrofon. Funkcjonariusze Zespołu Dyżurnych nie posiadają przeszkolenia w zakresie języka migowego.

Na wyposażeniu Zespołu Dyżurnych znajduje się przenośna pętla indukcyjna do rozmowy z osobami niedosłyszącymi używającymi aparatów słuchowych „Univox P-CTC”.

W holu po lewej stronie od głównego wejścia jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych w tym poruszających się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie poruszają się samodzielnie po obiekcie. Odbierani są oni z holu i poruszają się po terenie KPP w obecności funkcjonariusz Policji lub pracownika cywilnego. Przejście z holu do dalszej części obiektu zabezpieczone jest drzwiami przez które może przejechać osoba poruszająca się na wózku inwalidzkim.

Interesanci nie mogą być obsłużeni na pierwszym piętrze budynku, gdyż w budynku nie ma windy.

Toalety dla interesantów dostępne są na każdym piętrze budynku, jednak tylko toaleta w holu przystosowana jest dla osób niepełnosprawnych oraz poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Przed budynkiem, na parkingu od ulicy Okrzei wyznaczono jedno miejsce parkingowe dla osób z niepełnosprawnością.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Poza będącą na wyposażeniu przenośną pętlą indukcyjną w budynku nie ma zainstalowanych pętli indukcyjnych.

W okolicy budynku nie ma urządzeń dźwiękowych naprowadzających osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille'a. Istnieje możliwość załatwienia sprawy z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online.


Połączenie z Policją z pomocą tłumacza polskiego języka migowego i systemu języka migowego online jest także możliwe poprzez połączenie video prze Internet z dowolnego urządzenia i miejsca.

Aby dowiedzieć się, jak skorzystać z usługi tłumacza PJM/SJM online, w jednostce Policji lub przez Internet, przejdź do strony euslugi.policja.pl

Tłumacz języka migowego jest dostępny zgodnie z przepisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U.. z 2011 roku, numer 209, pozycja 1243).

 

 

Powrót na górę strony